แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง International Conference on Sustainable Agriculture

         "System approach for sustainable livelihood and environment"

7-8 December 2017, Chaing Mai, Thailand

As changes in agriculture and farming systems take place all the time ranging from individual to farm level, to the environments of farming and from local to global, understanding the nature of these interconnections and dependencies can be challenging. The international sustainable environment management and rural society will focus on particular kinds of changes such as environmental changes, and social livelihoods). Sustainable environment and society might be challenges for today to living changes with risk and uncertainty.

Our aim of the conference is to expand the uses of systems approach to improve agricultural production systems and natural resource management with emphasis on sustainable environment and rural society. Generate strategic information and technologies to support agricultural production planning and processes, land and water resource rehabilitation and agricultural business management. The conference will also provide platform of sharing knowledge and learning from various academic researchers where to meet the future collaboration. Our concept of sustainable environment and society will cover all various aspects such as climatic smart agricultural systems, sustainable production management in wild ranges of practices etc. with lead to sustainable of rural society

In order to address such questions and deepen our understanding of environment and society, we welcome a diversity of perspectives on farming systems, agricultural systems and different perspective of fields. We would particularly like to attract researchers and practitioners from both natural science and social science backgrounds who are also new and currently working on systems thinking and who may be able to contribute constructively to lively debates on how we can design and deliver more in sustainable environment management and rural livelihood systems for the future.


http://icsa.mcc.cmu.ac.th/


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2560
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.