หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ

 
       เกี่ยวกับรายงานสัมมนาระบบเกษตร
          การสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติเป็นการประชุมวิชาการ ทางด้าน  การเกษตร และจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้
แนวคิดเชิงระบบในการวิจัย และการพัฒนา การประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี  พ . ศ. 2520 โดยใช้ชื่อ
ว่า การสัมมนาระบบการปลูกพืช ต่อมาได้มีการขยายงานครอบคลุมระบบฟาร์ม จึงเปลี่ยนชื่อ การประชุมวิชาการเป็น 
การสัมมนาระบบการทำฟาร์ม
 ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น การสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2543 เพื่อให้
สอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนาเชิงระบบที่ขนายขอบเขตกว้างขวางขึ้น
           การสัมมนาดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมจาก สถาบันการศึกษา ได้แก่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ตลอดจนหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น  กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น
           เว็บไซด์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายงานการสัมมนาดังกล่าว เท่าที่จะรวบรวมได้ และจัดทำเป็นฐานข้อมูล บรรณานุกรม เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นของผู้ที่สนใจ จะนำบทความในรายงานการประชุมเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

   
 


ค้นหาข้อมูล
ค้นหา  
ค้นหา  


      สัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ
ครั้งที่ 9 (พ.ศ.2557)
ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2555)
ครั้งที่ 7 (พ.ศ.2554)
ครั้งที่ 6 (พ.ศ.2553)
ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2552)
ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2551)
ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2547)
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2545)
ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2543)
 
      การสัมมนาระบบการทำฟาร์ม
ครั้งที่ 11 (พ.ศ.2539)
ครั้งที่ 9 (พ.ศ.2535)
ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2534)
ครั้งที่ 7 (พ.ศ.2533)
ครั้งที่ 6 (พ.ศ.2532)
ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2531)
ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2529)
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2528)
ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2527)
 
      สัมมนาระบบการปลูกพืช
ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2526)
ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2523)
ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2523)
ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2520)