เครือข่ายระบบเกษตรยั่งยืน  
| หน้าแรก| เกษตรบนที่สูง | เกษตรบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน | เกษตรที่ลุ่ม | เกษตรชานเมือง | ผลงานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เครือข่ายเกษตรยั่งยืน|
...............................................................................................................................................................................
 
 
ู้
...............................
หน่วยงาน / องค์กรของรัฐ  
.
องค์กรพัฒนาเอกชน  
.
สถาบันวิจัย  
   
เกษตรยั่งยืน
   
Organic Agriclulture  
   
ความมั่นคงทางอาหาร  
   
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
   
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
   
การจัดการองค์ความรู้  
 
สถาบันการศีกษา
 
วารสาร  
 
เครือข่ายเกษตรยั่งยืนอื่นๅ ที่น่าสนใจ
 
เครือข่ายระบบเกษตร  
 
::
  หน่วยงาน / องค์กรของรัฐ ....................................................................................................................
    เครือข่ายกาญจนาภิเษก
    สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
    สำนักงานสนับสนุนกองทุนงานวิจัย (สกว.)
    สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
    สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 : ฝ่ายวิจัยระบบเกษตรกรรม
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
    National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
    ห้องสมุดดิจิทัล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
    อื่นๆ
 
::
  องค์กรพัฒนาเอกชน ....................................................................................................................
    เว็บองค์กรพัฒนาเอกชนไทย
    มูลนิธิโลกสีเขียว
    สหกรณ์กรีนเนท มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
    เครือข่ายอโศก
 
::
  สถาบันวิจัย ....................................................................................................................
 
เกษตรยั่งยืน
 
  Alternative Farming Systems Information Center Sustainable Agriculture Resources
 
  Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC)
 
  CABI bioscience : Sustainable Agriculture
 
  Center for Research and Information on Low External Input and Sustainable Agriculture (ILEIA)
 
  Center for Applied Rural Innovation
 
  Centre for Sustainable Development and Environment (CENESTA)
 
  Consortium for Sustainable Agriculture Research and Education
 
  Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)
 
  Florida Plant Online : World Wide Web Virtual Library Sustainable Agriculture Homepage
 
  International Fund for Agricultural Development (IFAD)
 
  International Institute for Environment and Development (IIED)
 
  Institute of Environmental Studies
 
  National Association for Sustainable Agriculture
 
  National Resources Institute
 
  National Sustainable Agriculture Information service
 
  Sustainable Agriculture Network
 
  Sustainable Agriculture and Rural Development
 
  Sustainable Europe Research Institute (SERI)
 
  Sustainable Farming Connection
 
  The Sustainable Agriculture and Rural Livelihoods (SARL)
 
  More...
   
 
Organic Agriculture
     

Resource Guide to Organic & Sustainable Vegetable Production : Hotriculture Resource List

 
  International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)
 
  International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR)
 
  Links Organic
 
  Organic Agriculture at FAO
 
  Organic Agriculture Centre of Canada (OACC)
 
  Organic Agroecology Program : lorado State University
 
  Organic Consumers Association
 
  Organic Farming Research Foundation
 
  The Organic Trade Association
   
 
ความมั่นคงทางอาหาร
 
Community Food Security Coalition (CFSC)
 
Food and Agriculture Organization (UN)
 
  Institute for Food and development policy
 
  International Forum on Food and Agriculture
 
  The Center for Agroecology and Sustainable Food Systems
   
 
ความหลากหลายทางชีวภาพ
      โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT)
 
  ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
      องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย (BIOTHAI)
 
  Agroecology
 
  Agroecology in Action
 
  Biodiversity Support Program
 
 
  Conservation International : Biodiversity Hotspots
      Convention on Biological Diversity (CBD)
      International Plant Genetics Resources Institute (IPGRI)
 
  The International Development Research Center (IDRC)
      World Resources Institute
   
 
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
 
  โครงการกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในประเทศไทย
 
  Community Integrated Pest Management
   
 
การจัดการองค์ความรู้
 
  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)The Knowledge Management Institute (KMI)
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
 
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคม จังหวัดน่าน
      สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม
      สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (Local Development Institue: LDI)
      วิทยาลัยการจัดการทางสังคม
::
 
สถาบันการศึกษา
....................................................................................................................
 
ภายในประเทศ
 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
.....
Regional Center for Socail Science and Sustainable development
 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 
   
 
ต่างประเทศ
 
  California State University, Fresno College of Agricultural Sciences and Technology
 
  Clemson University
 
  Cornell University
 
 
.....
Department of Crop and Soil Science
 
  Iowa State University
 
 
.....
Graduate Program in Sustainable Agriculture
 
 
.....
Leopold Center for Sustainable Agriculture
 
 
.....
Organic Agriculture Program, Agronomy and Horticulture
 
  Kansas State University : Kansas Center for Sustainable Agriculture & Alternative Crops
 
  University of Illinois : Agroecology/Suatainable Agriculture Program
 
  Michigan State Sustainable Agriculture
 
  Michigan State University, W.K. Kelloqq Biological Station
 
  Naropa University, Hedgerow Farm, Boulder, CO
 
  North Dakota State University
 
  Purdue University
 
  Sustainable Agriculture and Natural Resource Management Collaborative Research Support Program (SANREM)
      Sustainable agriculture research & education program
      Swedish University of Agricultural Sciences
      The University of New England
      Tufts University
      University of Alberta : Environmentally Sustainable Agriculture
      University of California : Sustainable Agriculture Research and Education Program
      University of California, Riverside
     
.....
Graduate Division
     
.....
College of Natural and Agricultural Science
      University of California, SantaCruz
     
.....
Department of Environmental Studies
     
.....
The Center for Agroecology and Sustainable Food Systems
      University of Illinois Agroecology : Sustainable Agriculture Program
      University of Hawaii, Agroecology
      University of Maine Sustainable Agriculture Program
      University of Michigan : Center for Sustainable Systems
      University of Minnesota : Minnesota Institute for Sustainable Agriculture
      University of Missouri Lincoln University
      University of Missouri : Sustainable Agriculture Extension Program
      University of Nebraska Lincoln : Institution of Agriculture and Natural Resources
      University of Vermont and State Agricultural College : Center for Sustainable Agriculture
      University of Wales Bangor
     
.....
School of Agricultural and Forest Sciences
     
.....
Institute of Environmental Science
      University of Wisconsin-Madison : Center for Integrated Agricultural Systems
      Wageningen University and Research Centre
      Washington state university : Center for sustainable agriculture and natural resource
      West Virginia University : Extension Sustainable Agriculture
      Western Region Sustainable Agriculture Research and Education (WSARE)
      More...
   
::
  วารสาร ....................................................................................................................
 
วารสารภายในประเทศ
 
  เทคโนโลยีชาวบ้าน
 
  วารสารเคหการเกษตร
 
  วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา
 
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   
 
วารสารต่างประเทศ
 
  Agronomy Journal
 
  Australian Journal of Experimental Agriculture
 
  Crop Science
 
  Journal of Environmental Quality
 
  Journal of Soil and Water Conservation
 
  Journal of Sustainable Agriculture
 
  Social Science Society of America Journal
 
  More...
 
::
  เครือข่ายเกษตรยั่งยืนอื่นๆ ที่น่าสนใจ ....................................................................................................................
    ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย
    ประชาคมวิจัย
    มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
    แหล่งสืบค้นข้อมูลทางการเกษตรทาง Internet
    Eldis : Gateway to Development Information Home page
   
    การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
    เครือข่ายป่าชุมชน
   

 

| หน้าหลัก | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | ระบบธุรกิจเกษตร | ระบบเกษตรยั่งยืน | ผลงานวิจัยศวพก | งานบริการวิชาการศวพก. | หลักสูตรปริญญาโท | คณะเกษตรศาสตร ์| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-221275 โทรสาร 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th