การแสดงความก้าวหน้าและความต้องการนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ

การแสดงความก้าวหน้าและความต้องการนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ดำเนินรายการโดย ศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช คลิก —> ลงทะเบียน เวลา รายการ 09.00 ลงทะเบียนกล่าวต้อนรับ ศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช คลิก —> ไฟล์นำเสนอ 09.30 กล่าวเปิดและบรรยาย เรื่อง บริบทและอุปสงค์การวิจัยนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ ดร. นสพ. ยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีต รองนายกรัฐมนตรี 09.50

การประชุมแนะนำคณะวิจัย

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องดอยนาง โรงแรม Kantary Hills อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา รายการ 17.30 น. ลงทะเบียน 18.00 น. กล่าวรายงาน โดยผู้ประสานงานเกษตรแม่นยำ ศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช คลิก —>ไฟล์นำเสนอ 18.05 น. อาหารค่ำพร้อมการแนะนำคณะวิจัยโครงการวิจัยในเครือข่าย สกสว.-กม. คณะวิจัยกลุ่ม PAT 18.05 น. การพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศแบบไร้สายและระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบแม่นยำ ผศ. ดร. เกริก

การนำเสนอหัวข้อในโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร

   วันนี้ (พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561) ทางคณะเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training]  ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 329 คน ให้ทำการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการฝึกงานตลอดช่วงเวลา 100 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยได้มีการลงพื้นที่และทำการทดลองจริง อีกทั้งได้เรียนรู้และสัมผัสกับการเกษตรในภาคปฏิบัติจากภาคส่วนต่างๆ ภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาโรคพืช สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ฯลฯ    สำหรับในส่วนของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร นักศึกษาที่เข้าฝึกงานกับทางศูนย์ฯ และสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ภายในไร่แม่เหียะ) ได้ทำการนำเสนอหัวข้อ “การผลิตพืชปลอดสารพิษแบบ Smart Agricultural Practices” ซึ่งในตลอดช่วงระยะเวลาของการฝึกงานที่ผ่านพ้นมา

คำชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชบริเวณใกล้เคียง แปลงผลิตพืชผักปลอดสารพิษและตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย (ภายในไร่แม่เหียะ)

งานประชุม International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

   ในวันที่ 13 -14 พฤศจิกายน 2561 (13-14 November 2018) ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร รวมทั้งคณาจารย์และนักวิชาการเกษตร ได้แก่ ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล และดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ได้เข้าร่วมการประชุม International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 2018 at Kyriad Hotel Bumi Minang, Padang, West Sumatera, Indonesia. โดยในการนี้  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้รับเกียรติเชิญเป็น Keynote Speaker สำหรับการประชุมครั้งนี้ และสำหรับคณาจารย์และนักวิชาการฯ ท่านอื่นๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

นำนักศึกษาในกระบวนวิชา 400290 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

    วันนี้ (พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.00 – 12.00 น. ทางสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ภายในไร่แม่เหียะ) โดยศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ในการนี้ คุณฐานิต ศาลติกุลนุการ และคุณฐากูร ปัญญาใส (นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์เกษตร) ได้นำนักศึกษา ในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training] ลงพื้นที่เพาะปลูกจริงของเกษตรกรได้แก่ คุณพิภพ โสวะนา ผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสานและผลิตพืชผัก ไม้ผล ปลอดสารพิษ เพื่อศึกษาถึงบริบทต่างๆ ในพื้นที่ ได้เรียนรู้ และซักถามข้อสงสัยจากประสบการณ์ตรงของเกษตรกร  

สถานการณ์มะม่วงภาคเหนือตอนบนปีการผลิต 2561/62 จะเป็นฉันใด ?

ภาคเหนือตอนบนหมายรวมถึง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน น่าน เชียงราย แพร่ พะเยา ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ทุกจังหวัดมีการทำสวนมะม่วง แต่ 4 จังหวัดแรกที่กล่าวมานั้น ถือเป็นแหล่งผลิตมะม่วงเพื่อการค้าและส่งออกที่สำคัญ เรียงจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ทั้งนี้เป็นเพราะชาวสวนทั้ง 4 จังหวัดมีการสร้างสถาบันเกษตรกร และเรียนรู้ร่วมกันผ่านปฏิบัติการที่ซับซ้อน ทั้งด้านการทำงานร่วมกันในกลุ่ม การผลิต และการตลาดขึ้นมาอย่างชัดเจน การที่ภาครัฐสร้างการรับรู้ในเรื่อง เทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายให้เข้มแข็ง ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการทัศนศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรชาวสวนในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง เมื่อผนวกกับความต้องการของตลาดกับการผลิตที่ยังสมดุลกันในทศวรรษที่ผ่านมา หรือช่วงปี พ.ศ. 2550-2560 ส่งผลให้พื้นที่การผลิตมะม่วงเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ การผลิตกลับเริ่มยากขึ้นอันเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ

การลงพื้นที่แปลงปลูกผักของเกษตรกรเพื่อศึกษาถึงบริบท การเปลี่ยนแปลง และการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมไปถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2560 นักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณเทวินทร์ แก้วเมืองมูล คุณฐานิต ศาลติกุลนุการ และคุณฐากูร ปัญญาใส ได้ลงพื้นที่แปลงปลูกผักของเกษตรกร ในเขตอำเภอสะเมิง เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมในกระบวนการผลิตพืชผักและเทคนิควิธีการต่างๆ ในการผลิตข้าวอินทรีย์ รวมทั้งเข้าตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตข้าวปลอดสารพิษของเกษตกรกลุ่มป่าข่อยใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิงโดยมีคุณเฉลิม อรุณโรจน์ เป็นประธาน ที่ทำการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ณ ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย   โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงบริบท การเปลี่ยนแปลง และการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมไปถึงองค์ความรู้เพื่อนำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้รับมาทำการประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทำการวางแผนการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรต่อไป.

พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วันนี้ (วันพุธที่ 26 กันยายน 2561) เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2561 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ์      โดยในปีนี้มีบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 14 ท่าน ซึ่งสำหรับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณภารดี ลิ้มวิทยากร และคุณเสริมศักดิ์ เพ็ชรหาญ ซึ่งตลอดช่วงเวลาของการทำงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเวลาหลายสิบปี ได้ทำงานด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น และอุตสาหะอย่างเต็มความสามารถเสมอมา โดยบรรยากาศในพิธีมุทิตาจิตในวันนี้เต็มไปด้วยความทรงจำที่ดี อบอวลไปด้วยความสุข

DSSAT and MWCropDSS 2018 International Training in Thailand

To gain better understanding of simulation models in predicting relationships of agricultural resources, i.e., water and nitrogen under various weather and climate conditions, on crop phenology and growth. Each participant will receive the DSSAT Software (Version 4.7 for Windows) and