การประชุมแนะนำคณะวิจัย

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องดอยนาง โรงแรม Kantary Hills อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา รายการ 17.30 น. ลงทะเบียน 18.00 น. กล่าวรายงาน โดยผู้ประสานงานเกษตรแม่นยำ ศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช คลิก —>ไฟล์นำเสนอ 18.05 น. อาหารค่ำพร้อมการแนะนำคณะวิจัยโครงการวิจัยในเครือข่าย สกสว.-กม. คณะวิจัยกลุ่ม PAT 18.05 น. การพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศแบบไร้สายและระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบแม่นยำ ผศ. ดร. เกริก

การแสดงความก้าวหน้าและความต้องการนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ

การแสดงความก้าวหน้าและความต้องการนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ดำเนินรายการโดย ศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช คลิก —> ลงทะเบียน เวลา รายการ 09.00 ลงทะเบียนกล่าวต้อนรับ ศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช คลิก —> ไฟล์นำเสนอ 09.30 กล่าวเปิดและบรรยาย เรื่อง บริบทและอุปสงค์การวิจัยนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ ดร. นสพ. ยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีต รองนายกรัฐมนตรี 09.50

พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วันนี้ (วันพุธที่ 26 กันยายน 2561) เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2561 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ์      โดยในปีนี้มีบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 14 ท่าน ซึ่งสำหรับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณภารดี ลิ้มวิทยากร และคุณเสริมศักดิ์ เพ็ชรหาญ ซึ่งตลอดช่วงเวลาของการทำงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเวลาหลายสิบปี ได้ทำงานด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น และอุตสาหะอย่างเต็มความสามารถเสมอมา โดยบรรยากาศในพิธีมุทิตาจิตในวันนี้เต็มไปด้วยความทรงจำที่ดี อบอวลไปด้วยความสุข

DSSAT and MWCropDSS 2018 International Training in Thailand

To gain better understanding of simulation models in predicting relationships of agricultural resources, i.e., water and nitrogen under various weather and climate conditions, on crop phenology and growth. Each participant will receive the DSSAT Software (Version 4.7 for Windows) and

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การผลิตผักสวนครัวรอบบ้าน ผักในกระถางปลอดสารพิษ”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การผลิตผักสวนครัวรอบบ้าน ผักในกระถางปลอดสารพิษ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การผลิตผักสวนครัวรอบบ้าน ผักในกระถางปลอดสารพิษ” โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฯ ได้แก่ อ. จตุรงค์ พวงมณี [นักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) เชี่ยวชาญ], อ.กุศล ทองงาม [นักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) ชำนาญการพิเศษ], คุณกุหลาบ อุตสุข และคุณฐากูร ปัญญาใส (นักวิทยาศาสตร์เกษตร) ซึ่งได้ให้ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความต้องการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเอง และส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและใจ.

โครงการวิจัย “การปลูกป่าผสมผสานตามศักยภาพเชิงพื้นที่และศักยภาพชุมชนเพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน”

คณะผู้วิจัย ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ อ.ดร.นิวัติ อนงครักษ์ นายกฤษฎา แก่นมณี พันโทประยุทธ กุตตะนันท์ ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 แหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โครงการวิจัย “การศึกษารูปแบบและการจัดการแหล่งอาศัยภายในเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของปลาตะโกก”

คณะผู้วิจัย อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม อ.ดร.ธัชพล การะเกตุ นายนภสินธุ์ สมมิตร ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 แหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โครงการวิจัย “สนับสนุนและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรและพืชหารทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่น”

คณะผู้วิจัย ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ นางกุศล ทองงาม อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล นายฐากูร ปัญญาใส ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ย. 2560 – 28 ก.พ. 2563 แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการวิจัย “การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคม-เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน”

คณะผู้วิจัย ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ย. 2559 – 31 ส.ค. 2562 แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โครงการวิจัย “การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น จังหวัดน่าน”

คณะผู้วิจัย ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ นายกฤษฎา แก่นมณี ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ย. 2559 – 31 ส.ค. 2561 แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เว็บไซต์โครงการวิจัยฯ ฐานทรัพยากร แหล่งน้ำขนาดเล็ก จ.น่าน