สถานการณ์มะม่วงภาคเหนือตอนบนปีการผลิต 2561/62 จะเป็นฉันใด ?

ภาคเหนือตอนบนหมายรวมถึง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน น่าน เชียงราย แพร่ พะเยา ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ทุกจังหวัดมีการทำสวนมะม่วง แต่ 4 จังหวัดแรกที่กล่าวมานั้น ถือเป็นแหล่งผลิตมะม่วงเพื่อการค้าและส่งออกที่สำคัญ เรียงจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ทั้งนี้เป็นเพราะชาวสวนทั้ง 4 จังหวัดมีการสร้างสถาบันเกษตรกร และเรียนรู้ร่วมกันผ่านปฏิบัติการที่ซับซ้อน ทั้งด้านการทำงานร่วมกันในกลุ่ม การผลิต และการตลาดขึ้นมาอย่างชัดเจน การที่ภาครัฐสร้างการรับรู้ในเรื่อง เทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายให้เข้มแข็ง ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการทัศนศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรชาวสวนในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง เมื่อผนวกกับความต้องการของตลาดกับการผลิตที่ยังสมดุลกันในทศวรรษที่ผ่านมา หรือช่วงปี พ.ศ. 2550-2560 ส่งผลให้พื้นที่การผลิตมะม่วงเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ การผลิตกลับเริ่มยากขึ้นอันเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ