การประชุมแนะนำคณะวิจัย

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องดอยนาง โรงแรม Kantary Hills อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา รายการ 17.30 น. ลงทะเบียน 18.00 น. กล่าวรายงาน โดยผู้ประสานงานเกษตรแม่นยำ ศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช คลิก —>ไฟล์นำเสนอ 18.05 น. อาหารค่ำพร้อมการแนะนำคณะวิจัยโครงการวิจัยในเครือข่าย สกสว.-กม. คณะวิจัยกลุ่ม PAT 18.05 น. การพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศแบบไร้สายและระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบแม่นยำ ผศ. ดร. เกริก

การแสดงความก้าวหน้าและความต้องการนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ

การแสดงความก้าวหน้าและความต้องการนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ดำเนินรายการโดย ศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช คลิก —> ลงทะเบียน เวลา รายการ 09.00 ลงทะเบียนกล่าวต้อนรับ ศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช คลิก —> ไฟล์นำเสนอ 09.30 กล่าวเปิดและบรรยาย เรื่อง บริบทและอุปสงค์การวิจัยนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ ดร. นสพ. ยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีต รองนายกรัฐมนตรี 09.50

งานประชุม International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

   ในวันที่ 13 -14 พฤศจิกายน 2561 (13-14 November 2018) ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร รวมทั้งคณาจารย์และนักวิชาการเกษตร ได้แก่ ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล และดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ได้เข้าร่วมการประชุม International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 2018 at Kyriad Hotel Bumi Minang, Padang, West Sumatera, Indonesia. โดยในการนี้  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้รับเกียรติเชิญเป็น Keynote Speaker สำหรับการประชุมครั้งนี้ และสำหรับคณาจารย์และนักวิชาการฯ ท่านอื่นๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

DSSAT and MWCropDSS 2018 International Training in Thailand

To gain better understanding of simulation models in predicting relationships of agricultural resources, i.e., water and nitrogen under various weather and climate conditions, on crop phenology and growth. Each participant will receive the DSSAT Software (Version 4.7 for Windows) and

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การผลิตผักสวนครัวรอบบ้าน ผักในกระถางปลอดสารพิษ”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การผลิตผักสวนครัวรอบบ้าน ผักในกระถางปลอดสารพิษ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การผลิตผักสวนครัวรอบบ้าน ผักในกระถางปลอดสารพิษ” โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฯ ได้แก่ อ. จตุรงค์ พวงมณี [นักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) เชี่ยวชาญ], อ.กุศล ทองงาม [นักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) ชำนาญการพิเศษ], คุณกุหลาบ อุตสุข และคุณฐากูร ปัญญาใส (นักวิทยาศาสตร์เกษตร) ซึ่งได้ให้ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความต้องการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเอง และส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและใจ.