โครงการวิจัย “การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคม-เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน”

คณะผู้วิจัย ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ย. 2559 – 31 ส.ค. 2562 แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โครงการวิจัย “การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น จังหวัดน่าน”

คณะผู้วิจัย ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ นายกฤษฎา แก่นมณี ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ย. 2559 – 31 ส.ค. 2561 แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เว็บไซต์โครงการวิจัยฯ ฐานทรัพยากร แหล่งน้ำขนาดเล็ก จ.น่าน