โครงการวิจัย “การปลูกป่าผสมผสานตามศักยภาพเชิงพื้นที่และศักยภาพชุมชนเพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน”

คณะผู้วิจัย ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ อ.ดร.นิวัติ อนงครักษ์ นายกฤษฎา แก่นมณี พันโทประยุทธ กุตตะนันท์ ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 แหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โครงการวิจัย “การศึกษารูปแบบและการจัดการแหล่งอาศัยภายในเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของปลาตะโกก”

คณะผู้วิจัย อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม อ.ดร.ธัชพล การะเกตุ นายนภสินธุ์ สมมิตร ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 แหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โครงการวิจัย “สนับสนุนและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรและพืชหารทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่น”

คณะผู้วิจัย ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ นางกุศล ทองงาม อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล นายฐากูร ปัญญาใส ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ย. 2560 – 28 ก.พ. 2563 แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการวิจัย “การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคม-เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน”

คณะผู้วิจัย ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ย. 2559 – 31 ส.ค. 2562 แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โครงการวิจัย “การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น จังหวัดน่าน”

คณะผู้วิจัย ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ นายกฤษฎา แก่นมณี ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ย. 2559 – 31 ส.ค. 2561 แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เว็บไซต์โครงการวิจัยฯ ฐานทรัพยากร แหล่งน้ำขนาดเล็ก จ.น่าน