คณะผู้วิจัย

  • ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ

ระยะเวลาโครงการ

1 ก.ย. 2559 – 31 ส.ค. 2562

แหล่งทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โครงการวิจัย “การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคม-เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน”