คณะผู้วิจัย

  • ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
  • นายกฤษฎา แก่นมณี

ระยะเวลาโครงการ

1 ก.ย. 2559 – 31 ส.ค. 2561

แหล่งทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เว็บไซต์โครงการวิจัยฯ

ฐานทรัพยากร แหล่งน้ำขนาดเล็ก จ.น่าน

โครงการวิจัย “การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น จังหวัดน่าน”