คณะผู้วิจัย

  • ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
  • ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
  • นางกุศล ทองงาม
  • อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล
  • นายฐากูร ปัญญาใส

ระยะเวลาโครงการ

1 ก.ย. 2560 – 28 ก.พ. 2563

แหล่งทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการวิจัย “สนับสนุนและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรและพืชหารทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่น”