คณะผู้วิจัย

  • ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
  • อ.ดร.นิวัติ อนงครักษ์
  • นายกฤษฎา แก่นมณี
  • พันโทประยุทธ กุตตะนันท์

ระยะเวลาโครงการ

1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561

แหล่งทุน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โครงการวิจัย “การปลูกป่าผสมผสานตามศักยภาพเชิงพื้นที่และศักยภาพชุมชนเพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน”