คณะผู้วิจัย

  • อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
  • อ.ดร.ธัชพล การะเกตุ
  • นายนภสินธุ์ สมมิตร

ระยะเวลาโครงการ

1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561

แหล่งทุน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โครงการวิจัย “การศึกษารูปแบบและการจัดการแหล่งอาศัยภายในเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของปลาตะโกก”