http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_details/1981/2/3

คำชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชบริเวณใกล้เคียง แปลงผลิตพืชผักปลอดสารพิษและตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย (ภายในไร่แม่เหียะ)