วันนี้ (พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561) ทางคณะเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training]  ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 329 คน ให้ทำการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการฝึกงานตลอดช่วงเวลา 100 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยได้มีการลงพื้นที่และทำการทดลองจริง อีกทั้งได้เรียนรู้และสัมผัสกับการเกษตรในภาคปฏิบัติจากภาคส่วนต่างๆ ภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาโรคพืช สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ฯลฯ

   สำหรับในส่วนของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร นักศึกษาที่เข้าฝึกงานกับทางศูนย์ฯ และสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ภายในไร่แม่เหียะ) ได้ทำการนำเสนอหัวข้อ “การผลิตพืชปลอดสารพิษแบบ Smart Agricultural Practices” ซึ่งในตลอดช่วงระยะเวลาของการฝึกงานที่ผ่านพ้นมา นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจริง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์และการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จะช่วยส่งเสริมและก่อให้เกิดทักษะในกระบวนการเรียนรู้ต่อไป.

การนำเสนอหัวข้อในโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร