ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง

วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมลีลาวดี

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

ดำเนินรายการโดย

ศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช

คลิก —> ลงทะเบียน

เวลารายการ
09.00ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ
ศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช
คลิก —> ไฟล์นำเสนอ
09.30กล่าวเปิดและบรรยาย เรื่อง บริบทและอุปสงค์การวิจัยนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ
ดร. นสพ. ยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีต รองนายกรัฐมนตรี
09.50ภาพหมู่
10.00ความต้องการและการริเริ่มชุดโครงการวิจัยพัฒนาและนำใช้เกษตรแม่นยำ
รศ. ดร. สพ.ญ. ประภาพร ขอไพบูลย์ (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายเกษตรและผู้ริเริ่มชุดโครงการวิจัยพัฒนาและนำใช้เกษตรแม่นยำ สกว.-เดิม)
คลิก —> ไฟล์นำเสนอ
10.15ความต้องการและการริเริ่มชุดโครงการวิจัยพัฒนาและนำใช้เกษตรแม่นยำ
ดร. ชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว
คลิก —> ไฟล์นำเสนอ
10.30พักรับประทานอาหารว่าง
10.45ความต้องการหลักสูตรเกษตรแม่นยำ (ใหม่) เพื่อการวิจัยนวัตกรรมเกษตรแม่นยำและนโยบาย BCG
ผศ. ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คลิก —> ไฟล์นำเสนอ
11.00AIP-เกษตรแม่นยำ
น.ส. ณัทพร ภูจำนงค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร, GISTDA (องค์การมหาชน)
คลิก —> ไฟล์นำเสนอ
11.15แผนและกรอบการจัดสรรทุนระบบวิจัยนวัตกรรม (ใหม่)
ผศ. ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, สกสว.
คลิก —> ไฟล์นำเสนอ
11.30ความเห็นภาพรวม
ศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย สกว.
คลิก —> ไฟล์นำเสนอ
11.45สรุปก้าวต่อไป และปิดภาคบรรยาย
รศ. ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สกสว.
12.30พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30– ภาคนิทัศน์ผลงานวิจัยนวัตกรรมและอุปทานนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ ภายใต้ BCG
– เกษตรแม่นยำรายพืช (ข้าว ส้ม ลำไย ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน พุทรา ไข่น้ำ)
– เกษตรแม่นยำระดับจังหวัด (ข้าวอินทรีย์แม่นยำ)
– ระบบและการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนการพยากรณ์ผลผลิตพืช (ข้าว) ล่วงหน้า
– กลยุทธใหม่บูรณาการชีวภัณฑ์และสารเคมีเพื่อการผลิตและบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG12)
16.30ปิดภาคนิทัศน์
การแสดงความก้าวหน้าและความต้องการนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ