วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องดอยนาง โรงแรม Kantary Hills อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลารายการ
17.30 น.ลงทะเบียน
18.00 น.กล่าวรายงาน โดยผู้ประสานงานเกษตรแม่นยำ
ศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช
คลิก —>ไฟล์นำเสนอ
18.05 น.อาหารค่ำพร้อมการแนะนำคณะวิจัยโครงการวิจัยในเครือข่าย สกสว.-กม.
คณะวิจัยกลุ่ม PAT
18.05 น.การพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศแบบไร้สายและระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบแม่นยำ
ผศ. ดร. เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร
คลิก —>ไฟล์นำเสนอ
18.10 น.การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมีเพื่อการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินสำหรับเกษตรแบบแม่นยำ
ศ. ดร. เกตุ กรุดพันธุ์และคณะ
คลิก —>ไฟล์นำเสนอ
18.15ยาปฏิชีวนะต่อการตกค้างในผลิตภัณฑ์จากส้มเขียวหวาน
รศ. ดร. บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
คลิก —>ไฟล์นำเสนอ
คณะวิจัยกลุ่ม DMD
18.20 น.ฐานข้อมูลภูมิอากาศรายฤดูเพื่อใช้สำหรับแบบจำลองการคาดการณ์ผลผลิตข้าวสำหรับประเทศไทย
ผศ. ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์
คลิก —>ไฟล์นำเสนอ
18.25 น.PA DSS tools Rice4cast พยากรณ์ผลผลิตข้าวล่วงหน้าระดับจังหวัด/ลุ่มน้ำ
นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล
คลิก —>ไฟล์นำเสนอ
18.30 น.ระดับแปลงผลิตพืชต้นแบบ-วิสาหกิจชุมชน-ลุ่มน้ำ: ระบบสารสนเทศเข้าสู่โครงการข้าวอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ
ดร. วิเชียร เกิดสุข
คลิก —>ไฟล์นำเสนอ
คณะวิจัยกลุ่ม PAP
18.35 น. Biotechnique-ส้มเขียวหวาน
ศ. ดร. ชัยวัฒน์ โตอนันต์ และคณะ
คลิก —>ไฟล์นำเสนอ
18.40 น.Biotechnique-ทุเรียน
ผศ. ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร และคณะ
คลิก —>ไฟล์นำเสนอ
18.45 น.ปาล์มน้ำมัน-จัดการน้ำและธาตุอาหาร
อ. ดร. จักรัตน์ อโณทัย และคณะ
คลิก —>ไฟล์นำเสนอ
18.50 น.ลำไย
ผศ. ดร. อุษณีย์ พิชกรรม และคณะ
คลิก —>ไฟล์นำเสนอ
18.55 น.พุทราในโรงเรือน
รศ. ดร. สังคม เตชะวงศ์เสถียร และคณะ
คลิก —>ไฟล์นำเสนอ
19.00 น.พุทรา-จัดการน้ำและธาตุอาหาร
ผศ. ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ
คลิก —>ไฟล์นำเสนอ
19.05 น.ไข่น้ำ
ผศ. ดร. อารักษ์ ธีรอำพน และคณะ
คลิก —>ไฟล์นำเสนอ
19.10 น.ถามตอบ เตรียมนำเสนอวันที่ 9 พ.ย. และ ก้าวต่อไป
21.00 น.ปิดการแนะนำคณะวิจัย/ตามเวลาที่เหมาะสม
การประชุมแนะนำคณะวิจัย