หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ มุ่งเน้นการใช้ แนวทางเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการวิจัย ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการ เรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน กรณีศึกษา สัมมนา และงานวิจัยสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณภาพสูง สามารถทำงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรในระบบ นิเวศเกษตรต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดี

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท