ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร การพังทลายดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร การจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
AGRI MIS
กุศล ทองงาม
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
AGRI MIS
พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
Multi-Agent System and modelling for Agricultural and natural resource management Companion modelling (participatory modelling) GIS data integration and analysis
AGRI MIS
ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช โบรอนในพืช วินิจฉัยธาตุอาหารพืช การเพาะเลี้ยงละอองเรณูในธัญพืช
AGRI MIS
ปรารถนา ใจมานิตย์
บุคลากร ชำนาญการ
งานบริหารงานบุคคล : การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ความสามารถในด้านการใช้ภาษา และการเขียนบรรยายคุณลักษณะของลูกจ้างประจำ ผู้มีผลดีเด่น
AGRI MIS
สมจิต ธารารักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
AGRI MIS
ฐากูร ปัญญาใส
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
AGRI MIS
ฐานิต ศาลติกุลนุการ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์ (Economics) การตลาด (Marketing)
AGRI MIS
ทัพไท หน่อสุวรรณ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
AGRI MIS
เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางเกษตร (GIS) แบบจำลอง DSSAT เขียนโปรแกรม VB.Net C#.Net Andriod ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
AGRI MIS
สมเพชร อินหน่อ
พนักงานสถานที่
งานบริการ (Office services)
AGRI MIS
สายรุ้ง เรืองฤทธิ์
พนักงานสถานที่
งานบริการในสำนักงาน (Office Services)
AGRI MIS
ดวงเดช อินหน่อ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
AGRI MIS
ดาวเรือง มายา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
AGRI MIS
วัติ สุรินทร์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
AGRI MIS
สะอาด วงค์สุวรรณ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
AGRI MIS
สุนธรณ์ ศิริสุภา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
AGRI MIS
สรวิชย์ แสงคำ
พนักงานขับรถยนต์
สามารถขับรถยนต์บนพื้นที่สูง (Drive on the high ground.)
AGRI MIS
อนันต์ กิจมี
พนักงานขับรถยนต์
AGRI MIS
กุหลาบ อุตสุข
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
การผลิตผักปลอดสารพิษ
AGRI MIS
จุฑามาศ อ่อนประไพ
พนักงานปฏิบัติงาน
ประสานงานงานหลักสูตร
AGRI MIS
ชาติ สรีร่างกาย
พนักงานบริการทั่วไป
AGRI MIS
มณเทียร ทันใจ
พนักงานบริการทั่วไป
AGRI MIS
อาจินต์ มาไกล
พนักงานบริการทั่วไป
AGRI MIS