ข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร

พื้นที่รับผิดชอบของ สถานีฯ แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่

  1. พื้นที่ปลูกพืชไร่และผัก ประมาณ 70 ไร่ (Zone 1)
  2. พื้นที่ปลูกไม้ผล ประมาณ 50 ไร่ (Zone 2)
  3. พื้นที่ร้านค้า ประมาณ 11 ไร่ (Zone 3)
แปลงเนื้อที่ (ไร่)จำนวนแปลง
นาข้าว17.739
พืชไร่17.920
ผักปลอดสารพิษ2.0108
เกษตรผสมผสาน0.51
โรงเรือน1.05
เงาะโรงเรียน0.61
แก้วมังกร+ฝรั่ง1.01
ชมพู่ ทับทิมจันทร์2.91
น้อยหน่า1.01
พุทรา นมสด1.11
มะม่วง แดงจักรพรรดิ์1.21
มะม่วง กิมหงษ์0.72
มะม่วง น้ำดอกไม้สีทอง เบอร์ 41.82
มะม่วง อาทูอีทู0.72
มะยงชิด0.51
ส้มโอ ขาวหอม0.82
ไผ่0.31